Gebruiksvoorwaarden Girls of Honour

Door onze Website of Apps te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en je daartoe verbindt. Als je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, mag je geen gebruik maken van onze Website of onze Apps.

NB: deze Gebruiksvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op jouw gebruik van onze Website en onze Apps. Ze zijn NIET van toepassing op de goederen en diensten van derden die op onze Website of de mobiele applicatie van onze Klant kunnen worden gereserveerd.

De term 'Voorwaarden en Beleid' in deze Gebruiksvoorwaarden verwijst naar alle volgende beleidsdocumenten: ons Privacybeleid en deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de Website en onze Apps

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt uiteengezet hoe je onze Website en onze Apps kunt gebruiken. Door de Website of onze Apps op welke wijze dan ook te bezoeken of te gebruiken, aanvaard je gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke wijze die je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of onze Apps, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het internet, digitale televisie en mobiele telefoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de Website of onze Apps. Je wordt geacht alle Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen voordat je de Website of onze Apps gebruikt.

Door het gebruik van onze Website en Apps verklaar je dat je wettelijk bevoegd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en dat je onze Website en Apps zal gebruiken in overeenstemming met alle Voorwaarden en Beleid.

Toegang tot onze Website en onze Apps

Toegang tot onze Website en onze Apps is toegestaan voor tijdelijk gebruik. Wij behouden ons het recht voor om onze Website of onze Apps (en producten of diensten die daarop worden aangeboden) zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien onze Website, onze Apps, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is of zijn op enig moment of gedurende een bepaalde periode.

We werken onze Website en onze Apps van tijd tot tijd bij en kunnen dus zonder enige kennisgeving de inhoud ervan wijzigen. We behouden ons het recht voor de Website of onze Apps (of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of op te schorten.

De inhoud en informatie die op onze Website of onze Apps zijn geplaatst, zijn niet bedoeld als advies en dienen niet als zodanig te worden opgevat. Wij exonereren ons van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat.

Je bent verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot, en het bekijken van, deze Website en onze Apps, en je dient ervoor te zorgen dat je up-to-date anti-virussoftware hebt op het apparaat van waaruit je je toegang verschaft tot onze Website of onze App.

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via jouw internetverbinding toegang verschaffen tot onze Website of onze Apps op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om toegang tot onze Website en/of onze App te weigeren en/of een reservering te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.

Beveiliging Wachtwoord en Account

Indien je vermoedt dat er onbevoegde toegang is verkregen tot je account, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen met app@girlsofhonour.nl. We zullen elke vermeende ongeoorloofde account-activiteit onderzoeken. Onverminderd alle andere voorwaarden met betrekking tot ons recht om toegang tot je account uit te schakelen of te blokkeren, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde je account uit te schakelen of te blokkeren wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot je account.

Behoudens wanneer wij een grove fout hebben begaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade of nadelige gevolgen die werden veroorzaakt door enige onbevoegde toegang tot jouw account door derden.

Misbruik van onze Website of onze App

Je mag geen misbruik maken van onze Website of onze Apps door:

het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere inhoud, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of

het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze Website of onze Apps is/zijn opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website of onze App; en/of

het aanvallen van onze Website of onze Apps via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal jouw recht om onze Website en onze Apps te gebruiken onmiddellijk vervallen.

Gebruikers

Als Gebruiker kun je toegang hebben tot aanvullende producten of diensten en/of functionaliteit, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een account aan te maken, contact-informatie op te slaan, user-generated content (“UGC”) te plaatsen op de Website of via onze Apps, en kun je informatie krijgen over promoties en speciale aanbiedingen die beperkt zijn tot Gebruikers, indien van toepassing.

Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt tijdens je aanmelding als Gebruiker of na aanmelding zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van jou verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacybeleid.

We hebben ook te allen tijde het recht om een door jou gekozen of door ons toegewezen gebruikers-identificatiecode of wachtwoord uit te schakelen wanneer je er naar ons redelijk oordeel niet in slaagt om te voldoen aan de bepalingen van een van onze Voorwaarden.

Het posten van UGC (user-generated content)

Indien en wanneer de functionaliteit van de Website of onze Apps dit toestaat, kunnen Gebruikers UGC posten op de Website of via onze App.

Alle geposte UGC zal worden toegeschreven aan de gebruikersnaam die jij verstrekt, maar we zullen je e-mailadres niet publiceren op de Website of via onze App.

We behouden ons het recht voor te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan ons Beleid voor User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enig verliezen of schade die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen).

We behouden ons tevens het recht voor om de Gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op de Website of via onze Apps indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de voorwaarden van het Beleid voor User Generated Content schenden.

Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door Gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van Girls of Honour en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC.

Indien je echter bepaalde UGC op de Website op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, verzoeken we je om dit aan ons te melden door ons te e-mailen op app@girlsofhonour.nl met als onderwerp "Ongewenste Content". Na ontvangst van je klacht kunnen we de UGC waarover geklaagd is verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

Alle content die door jou (of namens jou) bij onze Website of via onze Apps wordt ingediend via je Gebruikersaccount (of ander social media-account, indien van toepassing), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, biografische informatie en alle andere namen, gebruikersnamen, pseudoniemen, tekst, gelijkenissen, tekeningen, logo's, merken, afbeeldingen, foto's, code en alle andere informatie en materiaal wordt in het kort jouw "UGC" genoemd.

Je stemt ermee in om UGC in overeenstemming met de volgende regels in te dienen bij de Website en via onze Apps (in het bijzonder de Wettelijke Normen en de Gedragsregels, zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd). Wees voorzichtig en gebruik gezond verstand bij het indienen van UGC bij de Website of via onze App.

Publicatie van jouw UGC zal naar ons eigen goeddunken plaatsvinden en we hebben het recht om voorafgaand aan publicatie of na publicatie zaken te verwijderen uit jouw UGC of publicatie te weigeren.

Bedenk dat alle UGC die je indient bij onze website of via onze Apps als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en hier geen rechten op worden voorbehouden.

Rechten, toestemmingen en verklaringen van afstand

Je verleent hierbij aan Girls of Honour en al onze groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare royalty-vrije licentie (met inbegrip van volledige rechten op sub-licentiëring) om jouw UGC te gebruiken, te reproduceren en te publiceren in alle media of formats, met als doel het uitvoeren en verbeteren van de dienstverlening.

Je garandeert en verklaart aan ons dat alle UGC die je indient je eigen werk is of dat je alle benodigde rechten en machtigingen van de betreffende eigenaar van het werk hebt verkregen en dat je alle relevante rechten op je UGC hebt om je in staat te stellen de rechten en toestemmingen in dit artikel 2 te verlenen.

Waar je UGC afbeeldingen van mensen of namen omvat of individuen identificeert, garandeer en verklaar je aan ons als volgt:

dat alle opgevoerde of geïdentificeerde personen ouder zijn dan 18 jaar en uitdrukkelijk hebben toegestemd dat ze voorkomen in de UGC en met het indienen van jouw UGC bij onze Website of via onze Apps, en

waar opgevoerde of geïdentificeerde personen onder de 18 jaar zijn, je ofwel:

de ouder of wettelijke voogd van deze opgevoerde of geïdentificeerde personen bent, of

de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd van een dergelijke opgevoerde of geïdentificeerde persoon hebt verkregen voor hun verschijning in de UGC en voor het indienen van de UGC door jou bij onze Website of via onze Apps.

Content normen – wettelijke normen

Je garandeert en verklaart aan ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik, de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) niet/geen:

inbreuk maakt op de auteursrechten of databankrechten, handelsmerken, rechten op privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of entiteit; en/of

materiaal bevat dat lasterlijk is voor enig persoon; en/of

misleidende of bedrieglijke verklaringen of weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat met betrekking tot je identiteit (bijvoorbeeld door je uit te geven voor een andere persoon) of je banden met een persoon of entiteit; en/of

in strijd is met enige wettelijke of fiduciaire plicht verschuldigd aan een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht; en/of

discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd voorstaat, bevordert of ondersteunt; en/of

schadelijke code, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel schadelijke programma's, codes of materialen bevat; en/of

enige andere toepasselijke wet, statuut, verordening, regel of voorschrift schendt, (samen of individueel de "Wettelijke Normen").

Indien je UGC materiaal bevat dat geen eigendom van je is of niet aan je in licentie is gegeven en/of onderworpen is aan rechten van derden, is het je verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van je UGC alle overdrachten, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die nodig zijn om ons toe te staan zonder aanvullende vergoeding je UGC te gebruiken en te exploiteren. Zie artikel 2 hierboven voor meer informatie.

Content normen – Gedragsregels

Je garandeert en verklaart tegenover ons dat jouw UGC:

juist is, waar feiten worden vermeld; en/of

waarachtig is waar meningen worden gegeven (bijvoorbeeld bij beoordelingen van producten of diensten).

Je garandeert en verklaart voorts tegenover ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik of de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) geen materiaal zal bevatten dat:

obsceen, haatdragend, opruiend, beledigend is of op enige andere wijze niet voldoet aan algemeen aanvaarde normen van smaak en fatsoen in Nederland; en/of

naar alle waarschijnlijkheid een persoon zal intimideren, overstuur zal maken, in verlegenheid zal brengen of laten schrikken (met inbegrip van, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, het zogenaamde "trolling" of cyberpesten); en/of

bedreigend of beledigend is of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of angst veroorzaakt; en/of

seksueel expliciet is; en/of

geweld bepleit, promoot, ondersteunt of toont; en/of

illegale activiteiten of onrechtmatig handelen of nalaten bepleit, promoot, ondersteunt; en/of

kan worden beschouwd als ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail of spam (inclusief zonder beperking kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van werving of advertenties, commercieel of anderszins); en/of

de indruk wekt dat zij uitgaat van Girls of Honour of door ons wordt onderschreven of met ons is verbonden, indien dit niet het geval is, (samen of afzonderlijk de "Gedragsregels").

Gevolgen van schendingen

We beoordelen naar eigen inzicht of je al dan niet hebt voldoen aan dit Beleid voor UGC wanneer je UGC indient bij onze Website of via onze Apps. Als je niet hebt voldaan, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw gebruik van de Website en onze Apps te schorsen, zonder kennisgeving aan je, en/of je UGC (geheel of gedeeltelijk) of enig deel ervan te bewerken of te verwijderen van onze Website en onze Apps op een tijdelijke of permanente basis.

Onverlet het artikel hierboven, indien jij of je UGC niet voldoet aan dit UGC beleid, en we als gevolg daarvan verlies of schade lijden, zal jij aansprakelijk zijn tegenover ons. Je komt hierbij overeen om ons schadeloos te stellen voor een dergelijk(e) verlies of schade. Dit betekent dat je verantwoordelijk zult zijn voor enig verlies of schade die we lijden als gevolg van jouw verzuim om te voldoen aan dit Beleid voor UGC, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze Wettelijke Normen en/of Gedragsregels.

We behouden ons ook het recht voor:

om elk UGC dat ons zorgen baart te melden aan de betreffende instanties; en

om je identiteit bekend te maken aan elke derde partij (of haar professionele adviseur) die beweert dat enig deel van je UGC een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy.

Wijzigingen in dit Beleid voor UGC

We kunnen dit Beleid voor UGC van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de Website en onze Apps. Je dient dit UGC beleid regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in dit Beleid voor UGC te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze Website of onze Apps en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de Website of onze Apps, waar je het bijgewerkte Beleid voor UCG kunt bekijken.

Intellectueel eigendom

De Website en de Inhoud mag je alleen bekijken, uitprinten, gebruiken en aanhalen, en je mag er alleen uit citeren, voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat je Girls of Honour op de juiste wijze vermeldt als bron.

Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt de morele rechten van auteurs met betrekking tot de Inhoud.

Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website, onze Apps en de Materialen behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van de Website, onze App en de Inhoud is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om:

vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de Inhoud te verwijderen; en/of

De Inhoud van de Website of onze Apps zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of

een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website of via onze Apps ("screen scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of

deze Website, onze Apps en/of de Inhoud voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, spiegelen, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst; en/of

niet te trachten softwareprogramma's die wij gebruiken in verband met onze Website of Apps te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren

Merken

We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam app.girlsofhonour.nl en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam "Girls of Honour", ons logo, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Website, of via onze Apps worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.

Linken naar onze Website

Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van de Website, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet onrechtmatig van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de verwijzende website mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.

Je mag niet zodanig linken naar onze Website dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op de Website gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken.

Onze Website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site.

Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar onze Website, of als je graag een Partner wilt worden, neem dan contact op met app@girlsofhonour.nl.

We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Privacy, je persoonsgegevens en cookies

De privacy van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken.

Content van derden en websites van derden

Onze Website en onze Apps kunnen advertenties bevatten die door derden zijn geplaatst. Deze derden zijn onafhankelijke dienstverleners en geen agenten of werknemers van onze bedrijven. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.

Onze Website, onze Apps en/of de Inhoud kunnen links of verwijzingen naar websites van derden (met inbegrip van die van onze Partners) bevatten. Indien je besluit een site van een derde te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct noch indirect voor de content, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit of de kwaliteit van de goederen of diensten die beschikbaar zijn via of op dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, impliceren links niet dat wij of onze Website of onze Apps verbonden of geassocieerd zijn met dergelijke sites of de inhoud ervan goedkeuren of onderschrijven.

Onze communicatie met jou kan informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden. Inhoud van een site van een derde zal als zodanig worden gemarkeerd en er kan zijn voorzien in een link naar de website van de bron. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal dat geleverd is door, of aanwezig is op, een website van een derde waarvan een link is opgenomen in onze communicatie met jou, of enig gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.

Opname van een link in onze communicatie met jou betekent niet dat wij de gelinkte site goedkeuren. Als je besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doe je dit op eigen risico.

Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze Website of onze Apps naar een andere website te gaan, onze Voorwaarden en Beleid (inclusief ons Privacybeleid) niet langer van toepassing zijn. Het browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat.

Onze aansprakelijkheid

Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website of onze Apps, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website of onze Apps foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Website of onze Apps.

Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website of onze Apps te onderhouden en/of Inhoud te leveren of tijdig te leveren.

Houd er rekening mee dat onze Website en onze Apps uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik zijn bedoeld en je overeenkomt om onze Website of onze App niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij we je als Partner hebben goedgekeurd.

We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.

De Inhoud kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten, ook ten aanzien van prijsinformatie en de beschikbaarheid van reserveringen. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van de Inhoud en de producten of diensten aangeboden op onze Website en Apps. Bovendien houden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om eventuele foute informatie over beschikbaarheid en prijzen op onze Website en Apps te corrigeren.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van jouw handelen of nalaten op basis van de Inhoud die beschikbaar zijn op deze Website of via onze Apps. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstellingen, garanties, schendingen of nalatigheid van derde onafhankelijke leveranciers. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Nederlands recht.

Volgens de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden gebruikt u onze Website en Apps op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, incidentele, bijzondere of gevolgschade of verliezen, of elk verlies van inkomsten, baten, goodwill, gegevens, contracten of verliezen van om het even welke aard die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw bezoek, de weergave of het gebruik van onze Website en Apps of met de vertraging of het onvermogen om onze Website en Apps te bezoeken, weer te geven of te gebruik (inclusief uw vertrouwen op beoordelingen en meningen die op onze Website en Apps verschijnen).

Wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de Website en onze Apps. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om te controleren of je instemt met eventuele wijzigingen. Je begrijpt en aanvaardt dat na in kennis gesteld te zijn van de wijzigingen en/of de voortzetting van uw bezoek of gebruik van onze Website en App na een wijziging betekent dat je akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Gebruiksvoorwaardens.

Opgesteld op 07 aug 2020.